Pravilnik nagradne igre »Pomlad je tukaj«

 

 1. člen: ORGANIZATOR

Organizatorja nagradne igre sta Gaja Hanzel, samozaposlena v kulturi – oblikovalka (Fi by Gaja), Pod Sedovnikom 17, 6210 Sežana in Teja Kodre s.p. (Karmina), Branik 159, 5295 Branik (v nadaljevanju: organizatorja).

 1. člen: NAMEN

Namen nagradne igre je promocija blagovnih znamk Fi by Gaja in Karmina.

 1. člen: POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam z območja Slovenije, starejšim od 18 let, pravne osebe in s.p.-ji ne morejo sodelovati. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejme vsa pravila in pogoje, ki jih določa ta pravilnik nagradne igre in se z njimi strinja.

 

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 20. 3. 2022 od 20.00 ure do 25. 3. 2022 do 20.00 ure prek Facebook strani https://www.facebook.com/fibygaja in https://www.facebook.com/Karminacollection.

 

Omejitve sodelovanja:

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorjev nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.

Žrebanje nagrajencev se bo izvedlo 26. 3. 2021 ob 18.00 uri preko spleta. Izžreban bo 1 zmagovelec, ki bo prejel 1x torbico Mia – Fi by Gaja in 1x belo viskozno bluzo – Karmina. Rezultati žreba bodo objavljeni na Facebook straneh https://www.facebook.com/fibygaja in https://www.facebook.com/Karminacollection.

 

Žrebanje bosta izvedli ustanoviteljici blagovnih znamk Fi by Gaja, Gaja Hanzel in Karmina, Teja Kodre. Nagrajenec izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletnih straneh organizatorjev, na Facebook straneh ali v morebitnih drugih medijih in družbenih omrežjih, za kar od organizatorjev ne bo zahteval plačila ali odškodnine. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

Zmagovalec nagradne igre se s sodelovanjem zaveže, da bo v roku 14ih dni po prejemu nagrade le-to fotografiral in objavil na socialnih omrežjih (Facebook, Instagram) ter v objavi označil blagovni znamki Fi by Gaja in Karmina. Hkrati organizatorjem dovoljuje nadaljnjo objavo istih fotografij za nadaljno promocijo prek socialnih omrežij.

 1. člen: NAGRADA

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradni igri za:

 • – 1 x torbica Mia v vrednosti 41,50€
 • – 1 x bela viskozna bluza v vrednosti 41,80€

Nagradi nista zamenljivi za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

 

 1. člen: PREVZEM NAGRADE

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja preko Facebooka ali e-maila predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek ter naslov. Nagrada bo nagrajencu poslana na njegov domači naslov. Stroške pošiljanja krijeta organizatorja.

Če nagrajenec v roku desetih dni po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila. V tem primeru sta organizatorja prosta vseh obveznosti do tega nagrajenca, nagrada pa bo podeljena drugemu sodelujočemu.

Če nagrajenec nagrado odkloni, se šteje, da nagrade ne želi prejeti ter sta tako organizatorja v razmerju do nagrajenca prosta vseh obveznosti, vezanih na to nagradno igro. Hkrati organizatorja pridobita pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.

Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Rezultati so dokončni in pritožbe niso mogoče.

 

 1. člen: ZAUPNOST, VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Organizatorja bosta osebne podatke skrbno varovala, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).

V skladu z GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika tj. je prostovoljna izjava, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen.

Splošni pogoji nagradne igre vključujejo tudi sledečo izjavo: “Dovoljujem, da Gaja Hanzel, samozaposlena v kulturi – oblikovalka in Teja Kodre s.p., moje osebne podatke uporabita za namene izvedbe te nagradne igre.«

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko udeleženci kadarkoli prekličejo s pisno zahtevo, poslano po elektronski pošti na naslov gaja@fibygaja.com.

Organizatorja bosta v vlogi upravljavca osebne podatke sodelujočih v nagradni igri uporabljala izključno za naslednje namene:

 

Organizatorja zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in dostop do njih dovoli izključno zaposlenim, ki so se obvezali k ustreznim obvezam zaupnosti. Organizatorja pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bosta posredovala ali razkrila tretjim osebam.

 1. člen: DOSTOPNOST PRAVIL

Ta pravila so dostopna na spletnih straneh: https://fibygaja.com/sl/pages/pravilnik-nagradne-igre-pomlad-je-tukaj in https://karminacollection.com/en/pravilnik-nagradne-igre-pomlad-je-tukaj.

 

 1. člen: KONČNE DOLOČBE

Organizatorja se zavezujeta, da bosta naredila vse, kar je v njuni moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizatorja ne moreta vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave, bolezen), organizatorja lahko odpovesta nagradno igro. O tem morata obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarjata za nastalo škodo. Odločitev organizatorjev o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

 

 1. člen: VELJAVNOST PRAVIL

Pravila pričnejo veljati dne 20. 3. 2022.

 

Sežana, 20. 3. 2022

Gaja Hanzel, samozaposlena v kulturi, oblikovalka in Teja Kodre s.p.